Naujienos iš LR Seimo

Seimo NUTARIMO „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos” PROJEKTAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435527&p_query=&p_tr2=2